دکتر حسن شفیعی

دکتر حسن شفیعی

تالیفات
کلاس ها

دکتر حسن شفیعی عضو هیئت علمی دانـشگاه

لیسانس روان شناسی بالینی از دانشگاه تهران

 

ارشد روان شناسی بالینی از دانشگاه شیراز

دکتری روان شناسی با گرایش بالینی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه

نونگرش

مطالب مرتبط