فیلم حل تشریحی ریاضی مهندسی ، معادلات و آمار احتمال دکتری