دکتر عباس شفیعی

تالیفات
کلاس ها

سابقه تدریس در مراکز آموزش عالی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

  • مهستان (پوران پژوهش)
  • جهاد دانشگاهی دانشگاه شریف
  • جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
  • موسسه پژوهش
  • موسسه تعاونی سنجش امیرکبیر
  • دانشگاه آزاد
  • دانشمند مشهد
  • فاضل شیراز
  • نوین صدرا اصفهان
  • ...