کلاس نکته و تست تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها